Privacy policy

Mooyz respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor al het overige zal ik deze gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming.

Mooyz gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als je een bestelling plaats, heb ik je naam, e-mailadres en een afleveradres nodig om een factuur te maken, je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Betaling van je bestelling verloopt via Ideal of Bankcontact en wordt uitgevoerd door Mollie. Met uitzondering van betalen bij afhalen waarbij de betaling via Sumup of contact gebeurt.
  • Voor betaling via Mollie zijn je naam en betaalgegevens nodig. Betaling gebeurt via de beschermde omgeving van je eigen bank.
  • Betaling via Sumup gebeurt via een pinautomaat.
 • Na ontvangst van je bestelling kun je namens Mooyz, éénmalig een e-mail van de Feedback Company ontvangen. Voor deze handeling ontvangt de Feedback Company alleen je naam en e-mailadres voor het versturen van deze email namens Mooyz. Via een link kun je, je ervaring met Mooyz delen met andere of toekomstige klanten.
 • Voor de nieuwsbrief dien je jezelf altijd aan te melden en toestemming te geven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Bij aanmelding wordt je voornaam en e-mailadres gevraagd. Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief dan ontvang je maximaal twee keer per maand onze nieuwsbrief met daarin nieuws, nieuwe producten, bloginspiratie, kortingscodes en aanbiedingen.
 • Gegevens over het gebruik van de website en de feedback die ik krijg van bezoekers helpen mij om de webshop verder te ontwikkelen en te verbeteren. Feedback kun je bijvoorbeeld geven door het sturen van een e-mail naar info@mooyz.nl.
 • Als je reageert op een actie of prijsvraag, vraag ik je naam en e-mailadres. Deze gegevens heb ik nodig om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op de marketingacties te meten. Ook heb ik voor het versturen van de prijzen aan de winnaar(s) of de eventuele actieproducten de adresgegevens nodig.
 • Voor het adverteren op Facebook en Instagram maak ik gebruik van de gegevens (land, geslacht, leeftijd) die over jou bekend zijn bij Facebook en Instagram. Deze gegevens helpen mij om de advertentie te laten zien aan die personen voor wie mijn producten interessant zijn. Deze gegevens zijn algemeen en niet terug te leiden tot jou als persoon.

 

Samenwerking met derde partijen

Mooyz werkt samen met de volgende partijen:

 • Mooyz ontvangt je naam, adresgegevens en e-mailadres voor het versturen van je bestelling alsmede om je op de hoogte te houden via de track & trace. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van My Parcel voor meer informatie.
 • Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om de door jou bestelde producten op het door jou aangegeven adres te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 • Voor het afhandelen van (een deel) van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres, woonplaats-, en betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van Mollie voor meer informatie (https://www.mollie.com/nl/privacy)
 • MyOnlineStore is de host van onze website. Alle gegevens die je via mijn website en webshop ter beschikking stelt worden opgeslagen op de servers van MyOnlineStore.

MyOnlineStore heeft de benodigde beveiligingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

 • Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail nieuwsbrief kun je de ‘unsubscribe’ link vinden. Wanneer je op deze link klinkt zul je geen nieuwsbrieven meer ontvangen. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
 • Wij verzamelen reviews via het platform van de Feedback Company. Wanner u een review achterlaat via de Feedback Company dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. De Feedback Company deelt deze gegevens met ons zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. De Feedback Company maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën die inzichtelijk maken of e-mails  worden geopend en gelezen. De Feedback Company publiceert uw naam en review eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan de Feedback Company contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval wij u uitnodigen om een review achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met de Feedback Company. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. De Feedback Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De Feedback Company behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van hun dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan de Feedback Company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor de Feedback Company derden inschakelt.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken onze gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je, je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te neme, vragen wij hiervoor expliciet jouw toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van overeenkomsten tussen hen en ons, een eed of een wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Dit zijn de gegevens die automatisch door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Mooyz op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen (o.a. voor de belastingdienst) dienen wij factuur met (persoons-) gegevens te bewaren. Daarom bewaren wij deze gegevens zolang de toepasselijke bewaartermijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Heb je jezelf aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan blijven deze gegevens bewaard tot je jezelf afmeldt voor de nieuwsbrief. Gegevens die je aan de  Feedback Company hebt verstrekt ten behoeve van het beoordelen van Mooyz, blijven bewaard.

Jouw gegevens inzien
Je hebt altijd het recht on de door Mooyz opgeslagen persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren en /of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail met je verzoek naar info@mooyz.nl. Via dit e-mailadres kun je ook contact opnemen als je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie.

Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief, en stel je hier niet langer prijs op, dan kun je jezelf altijd uitschrijven via de link in de nieuwsbrief. Onderaan elke nieuwsbrief staat ook een link om je persoonlijke gegevens na te kijken en te corrigeren.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Stuur je verzoek naar info@mooyz.nl. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie van ons op je bericht. En mocht je verzoek ingewilligd worden dan sturen wij, naar het bij ons bekende e-mailadres, een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleid kunnen worden, te beperken. Stuur je verzoek daartoe naar info@mooyz.nl. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je bericht. En mocht je verzoek ingewilligd worden dan sturen wij, naar het bij ons bekende e-mailadres, een bevestiging dat de gegevens totdat je de beperking opheft niet langer worden beperkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleid kunnen worden, door een andere partij te laten uitvoeren. Stuur je verzoek daartoe naar info@mooyz.nl. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je bericht. En mocht je verzoek ingewilligd worden dan sturen wij, naar het bij ons bekende e-mailadres, afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij verwerkt hebben of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van de databestanden niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Mooyz. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en / of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel het geval is, neem dan contact op via info@mooyz.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens door Mooyz en kom je er met ons niet uit? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalekmelding
Per 1 januari 2016 zijn wij als webwinkelier, verplicht om bij datalekken melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot, of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijk datalek zal ik mijn klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Cookies
Mooyz gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van haar webshop te verbeteren. Met behulp van cookies zorg ik er onder andere voor dat je bij een bezoek aan de website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de website een stuk prettiger.

Wat zijn cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat, bij je bezoek aan een website, naar je computer wordt gestuurd.

Verschillende types cookies
Onze website maakt gebruikt van permanente en sessie cookies.
Permanente cookies stellen de website helemaal naar jouw voorkeur in. Een voorbeeld hiervan is jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds je voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Hieronder vallen de functionele cookies. Sessie cookies geven ons de mogelijkheid te zien welke onderdelen van onze website je tijdens je bezoek hebt bekeken. Hierdoor kunnen we de webwinkel zoveel mogelijk aanpassen aan het surfgedrag van onze klanten. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je, je browser afsluit. Hieronder vallen tracking cookies, sociale media cookies en marketing cookies.

Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies
Onze website plaatst cookies met de volgenden redenen:
Winkelwagen (functioneel): Onthouden welke producten er in je winkelwagen liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen.
Cookiekeuze (functioneel): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies.
Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je onze website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Met behulp van rapportages proberen we hier inzicht in te krijgen.
Google AdWords (tracking cookie): Meten hoe je onze website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren.
Sociale Media (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze social media pagina’s te liken. Deze button werkt door middel van een code die van het social media kanaal zelf afkomstig is.
Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door onze klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we de review site van de Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste verwerking.

Hoe kan ik cookies verwijderen?
Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en /of met behulp van de Help-functie van je browser.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van “Analytics” dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages op te stellen over het website-gebruik van onze bezoekers. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van de geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Contactgegevens

Mooyz
Bormanshof 8
6095 CD Baexem

Voor vragen, opmerkingen of andere zaken zijn wij op werkdagen van 9.00 – 20.00 uur bereikbaar via WhatsApp 06-21881438. Daarnaast kun je ons bereiken via: info@mooyz.nl.

 

© 2018 - 2022 Mooyz | sitemap | rss